พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันการศึกษานานาชาติ วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

          พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันการศึกษานานาชาติ  ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา มินยง  และผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education/IIE Southeast Asia) โดยท่านผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dr. Jonathan Lembright และ เจ้าหน้าที่การตลาด TOEFL ITP&TPO คุณสินชัย เล็กวานิชกุล  เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ITP ประจำประเทศไทย สำหรับนักศึกษาของสถาบันและบุคคลทั่วไป

          สำหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะนำชุดข้อสอบมาตรฐาน ETS TOEFL ITP นี้มาใช้เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา ทั้งปริญญาโทและเอก อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการวัดและประเมินผลนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 4 และชั้นปีอื่น ๆ  รวมทั้งกำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ที่สนใจทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ของสถาบันในปีการศึกษาหน้าอีกด้วย