ความหมายของระดับคะแนนสอบ TOEFL ITP – ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP | สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ความหมายของระดับคะแนนสอบ TOEFL ITP

ความหมายของระดับคะแนนการสอบ TOEFL ITP และการเทียบคะแนนกับมาตรฐาน CEFR

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *