TOEFL ITP (Institutional Testing Program)

TOEFL ITP คือ โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Educational Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี  โดย ETS ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้ว มาจัดรวบรวมใหม่เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบจะมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL ITP  สามารถวัดว่ามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะ การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน คะแนนสอบ TOEFL ITP มีความสำคัญมากเพราะสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาโทขึ้นไปในประเทศไทย และยังใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ได้อีกด้วย

 

ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP

- TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง
- ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL จริงถึง 4 เท่า
- สามารถนำผลสอบไปใช้ในการสมัครเรียนต่อหรือใช้ในการสมัครงานบริษัทต่างๆที่ยอมรับผลคะแนนสอบ  TOEFL ITP ได้
- สะดวกและได้มาตรฐาน  สามารถเดินทางมาสอบได้โดยตรงที่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP
TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที  (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

 

รายละเอียด