Print
Category: Uncategorised
Hits: 14999

ตารางสอบ TOEFL ITP


ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ปี 2562 

 ครั้งที่ วันที่เปิดรับสมัคร

อีเมลตอบกลับ

แจ้งข้อมูลการสอบ

วันที่สอบ เวลาสอบ รับผลสอบ*

สถานะการ

รับสมัคร

1/2562 7 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 8 ม.ค. 62 12 ม.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 16 ม.ค. 62 ปิดแล้ว
2/2562 3 ม.ค. - 23 ม.ค 62 29 ม.ค. 62 2 ก.พ. 62 09.30 – 12.00 น. 6 ก.พ. 62 ปิดแล้ว
3/2562 24 ม.ค - 27 ก.พ. 62 5 มี.ค. 62 9 มี.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 13 มี.ค. 62 ปิดแล้ว
4/2562 28 ก.พ. - 3 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62 20 เม.ย. 62 09.30 – 12.00 น. 24 เม.ย. 62 ปิดแล้ว
5/2562 4 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 11 พ.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 15 พ.ค. 62 ปิดแล้ว
6/2562 2 พ.ค. – 29 พ.ค. 62 4 มิ.ย. 62 8 มิ.ย. 62 09.30 – 12.00 น. 12 มิ.ย. 62 ปิดแล้ว
7/2562 30 พ.ค. – 26 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62 6 ก.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 10 ก.ค. 62 ปิดแล้ว
8/2562 27 มิ.ย. – 7 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 17 ส.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 21 ส.ค. 62 ปิดแล้ว
9/2562 8 ส.ค. – 28 ส.ค. 62 3 ก.ย. 62 7 ก.ย. 62 09.30 – 12.00 น. 11 ก.ย. 62 ปิดแล้ว
10/2562 29 ส.ค. - 25 ก.ย. 62 1 ต.ค. 62 5 ต.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 9 ต.ค. 62 ปิดแล้ว
11/2562 26 ก.ย. - 30 ต.ค. 62 5 พ.ย. 62 9 พ.ย. 62 09.30 – 12.00 น. 13 พ.ย. 62 ปิดแล้ว
12/2562 31 ต.ค. - 11 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62 09.30 – 12.00 น. 25 ธ.ค. 62 สมัครที่นี่

 

ตารางสอบ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป ปี 2563

 ครั้งที่ วันที่เปิดรับสมัคร

อีเมลตอบกลับ

แจ้งข้อมูลการสอบ

วันที่สอบ เวลาสอบ รับผลสอบ*

สถานะการ

รับสมัคร

1/2563 12 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 7 ม.ค. 63 11 ม.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 15 ม.ค. 63 ยังไม่เปิด
2/2563 3 ม.ค. - 5 ก.พ. 63 11 ก.พ. 63 15 ก.พ. 63 09.30 - 12.00 น. 19 ก.พ. 63 ยังไม่เปิด
3/2563 6 ก.พ. - 26 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63 7 มี.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 11 มี.ค. 63 ยังไม่เปิด
4/2563 27 ก.พ. - 25 มี.ค. 63 31 มี.ค. 63 4 เม.ย. 63 09.30 - 12.00 น. 8 เม.ย. 63 ยังไม่เปิด
5/2563 26 มี.ค. - 29 เม.ย. 63 5 พ.ค. 63 9 พ.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 13 พ.ค. 63 ยังไม่เปิด
6/2563 30 เม.ย. - 27 พ.ค. 63 2 มิ.ย. 63 6 มิ.ย. 63 09.30 - 12.00 น. 10 มิ.ย. 63 ยังไม่เปิด
7/2563 28 พ.ค. - 8 ก.ค. 63 14 ก.ค. 63 18 ก.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 22 ก.ค. 63 ยังไม่เปิด
8/2563 9 ก.ค. - 5 ส.ค. 63 11 ส.ค. 63  15 ส.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 19 ส.ค. 63 ยังไม่เปิด
9/2563 6 ส.ค. - 2 ก.ย. 63 8 ก.ย. 63 12 ก.ย. 63 09.30 - 12.00 น. 16 ก.ย. 63 ยังไม่เปิด
10/2563 3 ก.ย. - 23 ก.ย. 63 29 ก.ย. 63 3 ต.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 7 ต.ค. 63 ยังไม่เปิด
11/2563 24 ก.ย. - 28 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 7 พ.ย. 63 09.30 - 12.00 น. 11 พ.ย. 63 ยังไม่เปิด
12/2563 29 ต.ค. - 9 ธ.ค. 63 15 ธ.ค. 63 19 ธ.ค. 63 09.30 - 12.00 น. 23 ธ.ค. 63 ยังไม่เปิด

 

* ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.ของวันสุดท้ายที่รับสมัคร

** กรณีมารับผลสอบด้วยตนเอง

 

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

     - ดินสอ 2B และยางลบ
     - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งจะต้องมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัว 13 หลัก (หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ซึ่งจะต้องมีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงตนในการเข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ)
     - แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย

หมายเหตุ

     - ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
     - ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอความกรุณาให้ท่านสมัครภายในระยะเวลาที่ศูนย์ภาษาฯกำหนด เนื่องจากมีกระบวนการในการจัดสอบหลายขั้นตอน และจะต้องจัดซื้อข้อสอบตามจำนวนของผู้ที่สมัครเข้ามาจึงไม่สามารถให้ท่านเพิ่มหรือถอนได้ภายหลังวันปิดรับสมัคร

     - ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถจัดทดสอบให้ได้ หากมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน กรณีที่ในการสอบรอบนั้นๆมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการสอบไปรวมกับการสอบครั้งถัดไป ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ หรือให้เป็นไปตามที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์กำหนด
     - ผู้ที่จะขอเลื่อนการสอบจะต้องโทรมาแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น  
     - ผู้ที่ต้องการให้ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันส่งใบคะแนนให้ กรุณานำซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงตนเองมามอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบในวันทดสอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการส่ง EMS จำนวน 50 บาท หรือ
ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท สำหรับส่งจดหมายลงทะเบียน 

     -  ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบด้วยตนเองได้ตามวันเวลาที่กำหนดในตารางสอบและทางไปรษณีย์เท่านั้น